ԳՊՀ-Ն  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2020-2021 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱՐՁՐ ԱՌԱՋԱԴԻՄՈՒԹՅԱՄԲ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ  

 

Սիրելի՛ դիմորդներ,

հայտնում ենք, որ Գավառի պետական համալսարանն իրականացնում է  միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմությամբ շրջանավարտների՝ 2020-2021 ուսումնական տարվա շարունակական կրթության ընդունելություն։ Դիմումները և բոլոր անհրաժեշտ փաստաթղթերը  կարող եք ներկայացնել առցանց եղանակով՝    https://accep.gsu.am/  էլեկտրոնային հարթակում, սթ հունիսի 10-ից մինչև օգոստոսի 30-ը։

Ընդունելության գործընթացին վերաբերող ցանկացած հարցով, Էլեկտրոնային հասցեների տրամադրման կամ խորհրդատվության համար կարող եք առցանց դիմել Գավառի պետական համալսարանի էլեկտրոնային փոստի հասցեներին՝ info@gsu.am կամ infogsu@mail.ru։

Ձեզ ենք ներկայացնում Գավառի պետական համալսարանի 2020-2021 ուսումնական տարվա շարունակական կրթության մասնագիտությունները և տեղերը․

 

Ց Ա Ն Կ

 

Դասիչ Մասնագիտություն Ուսուցման ձևը
Առկա հեռակա
    95 65
011301.00.6 Ընդհանուր մանկավարժություն
  011301.01.6 Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա 10 10
011401.00.6 Մասնագիտական մանկավարժություն
  011401.18.6 Պատմություն 7 7
  011401.19.6 Հայոց լեզու և գրականություն 7 7
  011401.21.6 Անգլերեն լեզու և գրականություն 10  
031101.00.6 Տնտեսագիտություն
  031101.01.6 Տնտեսագիտություն 10  
041101.00.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում
  041101.01.6 Հաշվապահական հաշվառում և հարկում (ըստ ոլորտի) 10 10
041201.00.6 Ֆինանսներ
  041201.01.6 Ֆինանսներ (ըստ ոլորտի) 10  
042101.00.6 Իրավագիտություն
  042101.01.6 Իրավագիտություն 7 7
053101.00.6 Քիմիա
  053101.02.6 Դեղագործական քիմիա 7 7
054201.00.6 Աշխարհագրություն
  054201.02.6 Քարտեզագրություն և կադաստային գործ 7 7
061103.00.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն
  061103.01.6 Համակարգչային ճարտարագիտություն 10 10