ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետը ձևավորվել է 2004-2005 ուսումնական տարում: Ֆակուլտետն իրականացնում է բարձրագույն կրթական ծրագրեր` հետևյալ մասնագիտությունների գծով`

Իրավագիտություն,
Պատմություն (իրավունքի հիմունքներ),
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (տարրական կրթության):
Համապատասխանաբար գործում են երեք ամբիոններ`

Իրավագիտության,
Պատմության,
Հասարակական գիտությունների:
Ֆակուլտետն ունի համերաշխ կոլեկտիվ, որակյալ պրոֆեսորադասախոսական կազմ:

Ամբիոններում հաջողությամբ իրենց գիտամանկավարժական գործունեությունն են ծավալում Գավառի պետական համալսարանի շրջանավարտները: Ուսուցումը կազմակերպվում է երկաստիճան կրթական համակարգով: Բակալավրիատում ուսման տևողությունը բոլոր երեք մասնագիտությունների գծով չորս տարի է, իսկ մագիստրատուրայում` երկու տարի:

2006 թվականից ներդրվել է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգը (ECTS), ըստ որի մասնագիտական որակավորումը շնորհվում է ուսումնական ծրագրերով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակի կուտակման արդյունքում:

Ուսումնառության տարիներին ուսանողների աշխարհայացքի ընդլայնումն ու ընդհանուր պատրաստվածությունն ապահովվում է ընդհանուր հումանիտար, սոցիալ-տնտեսագիտական և մասնագիտական դասընթացների շնորհիվ: Մասնագիտական ուսուցումն ընթանում է ըստ Հայաստանի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարության հաստատած պետական կրթական չափորոշիչների և Գավառի պետական համալսարանի հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում գործող ծրագրերի:

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետում ակտիվորեն գործում են ուսանողական խորհուրդը, ուսանողական գիտական ընկերությունը, պատմաբանի ակումբը, իրավաբանական կլինիկան: Ուսանողական գիտական ընկերությունը կազմակերպում է գիտաժողովներ, ամբիոնների կողմից անցկացվում են գիտական, ճանաչողական, ուսուցողական, մշակութային բնույթի միջոցառումներ: Ֆակուլտետի ուսանողները հաջողությամբ մասնակցում են հանրապետական ուսանողական միջոցառումներին, միջազգային բուհական համագործակցության ծրագրերին: Ուսանողական առօրյան հետաքրքիր է ու բովանդակալից:

Մեդիա

Աշխատակազմ

Ղաջոյան Համլետ

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի դեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.ghajoyan@gsu.am

Հարությունյան Համլետ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: h.harutyunyan@gsu.am

Ղազարյան Օլգա

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի գործավար

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: o.ghazaryan@gsu.am

Ղաջոյան Արմինե

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12-70

Էլ․փոստ: a.ghajoyan@gsu.am

Գևորգյան Գոհար

Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: g.gevorgyan@gsu.am

Քուրքչյան Լուսիկ

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի վարիչ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: l.qurqchyan@gsu.am

Հայրապետյան Քանաքարա

Հասարակական գիտությունների ամբիոնի ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 70

Էլ․փոստ: q.hayrapetyan@gsu.am

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրությունններ

Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2012-2013 ուսումնական տարի
1.1 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 22․08․2012թ․


144 KB

89 downloads
1.2 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 15․09․2012թ․


163.8 KB

61 downloads
1.3 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 10․10․2012թ․


161.4 KB

55 downloads
1.4 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 10․11․2012թ․


151.8 KB

55 downloads
1.5 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 11․12․2012թ․


155.1 KB

100 downloads
1.6 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 24․01․2013թ․


152.3 KB

59 downloads
1.7 Հումանիտար մասնագիտությունների ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 20․02․2013թ․


143.6 KB

69 downloads
sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan