betvole betlike süpertotobet megabahis trbet
betebet giriş bonus veren casino siteleri

ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գավառի պետական համալսարանի հեռակա ուսուցման ‎ֆակուլտետը ձևավորվել է 2002-2003 ուսումնական տարում` առանձնանալով ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ‎ֆակուլտետից: Ֆակուլտետն իրականացնում է բարձրագույն կրթական ծրագրեր` ըստ հետևյալ մասնագիտությունների.

Հայոց լեզու և գրականություն
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ)
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (Տարրական կրթության)
Իրավագիտություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ինֆորմատիկա և Հաշվողական Տեխնիկա
Կենսաբանություն
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Դեղագործական քիմիա
Սերվիս
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
Հեռակա ուսուցման համակարգն ուսանողին հնարավորություն է ընձեռում աշխատանքին զուգահեռ ստանալ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն: Հեռակա ուսուցման բովանդակությունը որոշվում է բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափորոշիչներով, իսկ ուսումնական պլանը կազմվում է առկա ուսուցման համապատասխան մասնագիտության ուսումնական պլանի հիման վրա: Աշխատաշուկայի մշտադիտարկման արդյունքներից ելնելով` ուսումնական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում մասնագիտության հանդեպ ժամանակակից պահանջները` աշխատաշուկայում շրջանավարտների մրցունակությունն ապահովելու նպատակով:

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման տևողությունը հինգ տարի է: Ուսումնական յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում անցկացվում են թե′ դասախոսություններ, թե′ գործնական, լաբորատոր, սեմինար պարապմունքներ: Ստուգվում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները, կարևորվում են տեսական և գործնական իմացության համակարգումը, ընդլայնումը և խորացումը: Ուսանողներին տրվում են մեթոդական ցուցումներ և խորհուրդներ` միջկիսամյակային ժամանակահատվածում ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու համար: Տեսական և գործնական մանկավարժության դասընթացների շրջանակներում հաճախակի կազմակերպվում են հանդիպումներ դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների հեղինակների հետ: Առանձին ուսանողներ ընդգրկված են նորագույն մեթոդներով ուսուցման կազմակերպման միջազգային ծրագրերի դասընթացներում: Հեռակա համակարգում սովորողների համար կազմակերպվում են լրացուցիչ դասընթացներ օտար լեզուների ուսուցման, համակարգչային գրագիտության ապահովման նպատակով:

Հեռակայող ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի հիմնական մասը գրավոր /ստուգողական/ աշխատանքի կատարումն է: Գրավոր աշխատանքները նախատեսվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի համար: Առարկայական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում նաև ուսանողների կողմից ներկայացված թեմաները: Յուրաքանչյուր կիսամյակից հետո բուհը հեռակայող բոլոր ուսանողներին ապահովում է հաջորդ կիսամյակի համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով` ուսումնական ձեռնարկներով, դասախոսությունների տեքստերով, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներով, տեսալսողական, էլեկտրոնային նյութերով և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերով:

ԳՊՀ հեռակա ուսուցման ‎ֆակուլտետում սովորում է 1099 ուսանող:

Մեդիա

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրությունններ

sanliurfa escort bayan canakkale escort bayan samsun escort bayan afyon escort bayan manisa escort bayan