ՄԱՍՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Աշխատակազմ

Գարեյան Մելանյա

Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի փոխդեկան

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 90

Էլ․փոստ: m.gareyan@gsu.am

Ոսկանյան Անուշ

ՀՈՒՖ ակադեմիական խորհրդատու

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12 90

Էլ․փոստ: a.voskanyan@gsu.am

Բաղդոյան Շուշան

Որակի ապահովման բաժնի մասնագետ

Կոնտակտային տվյալներ

Հեռախոս: 060-46-12-43

Էլ․փոստ: sh.baghdoyan@gsu.am

Ընդհանուր տեղեկություններ

Գավառի պետական համալսարանի հեռակա ուսուցման ‎ֆակուլտետը ձևավորվել է 2002-2003 ուսումնական տարում` առանձնանալով ԳՊՀ Հումանիտար մասնագիտությունների ‎ֆակուլտետից: Ֆակուլտետն իրականացնում է բարձրագույն կրթական ծրագրեր` ըստ հետևյալ մասնագիտությունների.

Հայոց լեզու և գրականություն
Ռուսաց լեզու և գրականություն
Պատմություն (Իրավունքի հիմունքներ)
Աշխարհագրություն
Մանկավարժություն և մեթոդիկա (Տարրական կրթության)
Իրավագիտություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ինֆորմատիկա և Հաշվողական Տեխնիկա
Կենսաբանություն
Բնապահպանություն և բնօգտագործում
Դեղագործական քիմիա
Սերվիս
Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ
Հեռակա ուսուցման համակարգն ուսանողին հնարավորություն է ընձեռում աշխատանքին զուգահեռ ստանալ բարձրագույն մասնագիտական կրթություն: Հեռակա ուսուցման բովանդակությունը որոշվում է բարձրագույն կրթության պետական կրթական չափորոշիչներով, իսկ ուսումնական պլանը կազմվում է առկա ուսուցման համապատասխան մասնագիտության ուսումնական պլանի հիման վրա: Աշխատաշուկայի մշտադիտարկման արդյունքներից ելնելով` ուսումնական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում մասնագիտության հանդեպ ժամանակակից պահանջները` աշխատաշուկայում շրջանավարտների մրցունակությունն ապահովելու նպատակով:

Բակալավրի կրթական ծրագրով հեռակա ուսուցման տևողությունը հինգ տարի է: Ուսումնական յուրաքանչյուր կիսամյակի ընթացքում անցկացվում են թե′ դասախոսություններ, թե′ գործնական, լաբորատոր, սեմինար պարապմունքներ: Ստուգվում են ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի արդյունքում ձեռք բերված գիտելիքները, կարևորվում են տեսական և գործնական իմացության համակարգումը, ընդլայնումը և խորացումը: Ուսանողներին տրվում են մեթոդական ցուցումներ և խորհուրդներ` միջկիսամյակային ժամանակահատվածում ուսումնական նյութերով ինքնուրույն աշխատելու համար: Տեսական և գործնական մանկավարժության դասընթացների շրջանակներում հաճախակի կազմակերպվում են հանդիպումներ դասագրքերի, մեթոդական ձեռնարկների հեղինակների հետ: Առանձին ուսանողներ ընդգրկված են նորագույն մեթոդներով ուսուցման կազմակերպման միջազգային ծրագրերի դասընթացներում: Հեռակա համակարգում սովորողների համար կազմակերպվում են լրացուցիչ դասընթացներ օտար լեզուների ուսուցման, համակարգչային գրագիտության ապահովման նպատակով:

Հեռակայող ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքի հիմնական մասը գրավոր /ստուգողական/ աշխատանքի կատարումն է: Գրավոր աշխատանքները նախատեսվում են յուրաքանչյուր կիսամյակի համար: Առարկայական ծրագրերը կազմելիս հաշվի են առնվում նաև ուսանողների կողմից ներկայացված թեմաները: Յուրաքանչյուր կիսամյակից հետո բուհը հեռակայող բոլոր ուսանողներին ապահովում է հաջորդ կիսամյակի համար անհրաժեշտ ուսումնամեթոդական փաստաթղթերով` ուսումնական ձեռնարկներով, դասախոսությունների տեքստերով, ինքնուրույն աշխատանքների կատարման համար անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներով, տեսալսողական, էլեկտրոնային նյութերով և այլ անհրաժեշտ փաստաթղթերով:

ԳՊՀ հեռակա ուսուցման ‎ֆակուլտետում սովորում է 1099 ուսանող:

Մեդիա

ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրությունններ

Ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
   Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություններ
     2014-2015 ուսումնական տարի
1.1 Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 26.08.2014թ․


239.8 KB

36 downloads
1.2 Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 20.09.2014թ․


238.2 KB

36 downloads
1.3 Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 29.10.2014թ․


236.2 KB

36 downloads
1.4 Հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի խորհրդի արձանագրություն 21.12.2014թ․


278.8 KB

40 downloads