000055255

ՌՈՒՍԱՑ ԼԵԶՈՒ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ռուսաց լեզու և գրականություն մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման հիմնական կրթական ծրագրի շրջանակներում ուսանողները նախ ձեռք են բերում ընդհանուր լեզվաբանական ու գրականագիտական, մանկավարժական, ինչպես նաև միջլեզվային հաղորդակցությանն ու մշակույթին առնչվող գիտելիքներ, միաժամանակ խորացնում են իրենց ռուսերենի բանավոր ու գրավոր տարբերակների իմացությունը, սովորում են օտար լեզուներ, իսկ մասնագիտական դասընթացներում ուսումնասիրում են ռուս, հայ և համաշխարհային գրականության պատմություն, գրականագիտական զանազան գիտակարգեր, ռուսաց լեզվի գրեթե բոլոր դրսևորումներին վերաբերող գիտություններ: