ԳՊՀ-Ն ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ Է ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՒ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻՆ ՆՎԻՐՎԱԾ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԱՌՑԱՆՑ ԴԱՍԸՆԹԱՑԻ

Գավառի պետական համալսարանի իրականացրած մասնագիտական վերապատրաստման ծրագրերի շրջանակներում կմեկնարկի գրականության և բանահյուսության արդի հիմնահարցերին նվիրված առցանց, անվճար դասընթաց։ Հրավիրում ենք բանասիրական ֆակուլտետի դասախոսներին, ուսանողներին, գրականության ուսուցիչներին, բանասիրությամբ և բանահյուսությամբ հետաքրքրվող անձանց՝ մասնակցելու դասընթացին։ Ծրագրի համակարգողներն են ԳՊՀ հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Վաչագան  Գրիգորյանը և բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արա Առաքելյանը։

Կից ներկայացնում ենք դասընթացի վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն։

                                                                               ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑ

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲԱՆԱՀՅՈՒՍՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐ

 

Հ/հ

 

                            Թեմա

Ժամաքանակը

/10 ակադեմիական ժամ/

Անցկացման օրը, ժամը, վիրտուալ լսարանի  հղումը, մուտքային տվյալները

 

Կատարողները Վերջնարդյունքները
1. Գրականության և բանահյուսության ուսումնասիրության արդի հիմնախնդիրները:

 

Դասախոսությունը կկրի ակնարկային բնույթ, որի ընթացքում կներկայացվեն  գրականագիտության և բանագիտության ոլորտներում կատարվող ուսումնասիրությունները, դրանց բնույթն ու ուղղվածությունը, անդրադարձ կկատարվի այն նոր իրողություններին, որոնք առկա են արդի հայ գրականության մեջ:

2

 

08.04.2022թ.

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

Վաչագան Գրիգորյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

 

 

Լուսինե

Ղռեջյան,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

 

Դասընթացը   նախատեսված է դասախոսական  կազմի, ուսուցիչների, ուսանողների, բարձր դասարանների աշակերտների և ընդհանրապես գրականության ու բանահյուսության հարցերով հետաքրքրվողների համար, ովքեր ցանկանում են տեղեկություններ ստանալ  ինչպես ընդհանրապես  գրապատմական զարգացման, այնպես էլ առանձին իրողությունների մասին:

Դասընթացի ավարտին մասնակիցները

 կիմանան հայ և արտասահմանյան գրականության, հայ ժողովրդական բանահյուսության առանձնահատկությունների, արդի հիմնախնդիրների, գրական ուղղությունների, ժամանակակից ուսումնասիրությունների մասին:

 Կկարողանան ներկայացնել և գնահատել գրապատմական զարգացման յուրահատկությունները, տարբերել գրական ուղղությունները, հասկանալ գրական և բանահյուսական կերպարաստեղծման տարբերությունները, վերլուծել գրողի ստեղծագործություններ:

Կտիրապետեն դասընթացի ընթացքում ձեռք բերած գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների:

2. Հայ ժողովրդական բանահյուսությունը բանագիտական մտքի գնահատմամբ:

Կներկայացվի հայ ժողովրդական բանահյուսության ուսումնասիրության պատմությունը, կվերլուծվեն և կգնահատվեն հայ բանագետների կատարած աշխատանքները, որոնց մասին դասագրքերում հատվածական տեղեկություններ են տրվում: Կնշվեն հայ բանագիտության զարգացման փուլերը, արդի շրջանում տարվող բանահավաքչական աշխատանքները և դրանց ուսումնասիրությունները:

2  

14.04.2022թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

Լուսինե Ղռեջյան,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

3. Ժողովրդական կերպարաստեղծման

առանձնահատկությունները «Սասնա ծռեր» էպոսում (ըստ Ծովինարի և Քառսուն Ճուղ Ծամի կերպարների):

 

Գիտելիքներ կտրվեն հայ ժողովրդական էպոսի առասպելական կերպարների մասին, Ծովինարի և Քառսուն Ճուղ Ծամի կերպարների միջոցով կներկայացվեն ժողովրդական կերպարաստեղծման առանձնահատկությունները:

2

 

 

17.04.2022թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Նաիրա Իսկանդարյան,

բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

4. Հրանտ Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը և իրականության ռացիոնալիստական իմաստավորման Ճգնաժամը:

 

Հր. Մաթևոսյանի ստեղծագործությունը նվաճում է ոչ միայն հայ, այլև համաշխարհային գրականության համապատկերում: Նրա գրականությունը իրականության գեղարվեստական իմաստավորման նոր ուղիներ է բացում: Դասախոսության ընթացքում կներկայացվի գրողի ստեղծագործության դերը գրականության զարգացման գործընթացում:

2 22.04.2022 թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Վաչագան Գրիգորյան,

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

5. Գրական ուղղությունները եվրոպական գրականության մեջ:

 

Կներկայացվեն այն գրական ուղղությունները, որոնք ի հայտ են եկել եվրոպական գրականության մեջ և տարածվել այլ երկրների գրականություններում: Ցույց կտրվեն դրանց արտահայտման առանձնահատկությունները և հնարավորությունները, կվերլուծվեն համապատասխան գրական երկեր:

2 29.04.2022 թ.,

ժամը՝ 16:00-17:10,

https://zoom.us/j/3897702958?pwd=WS9UblF1MjJqSSsrVFlNQjdaUG5CQT09

ID 389 770 2958

Pass: 1234

 

Ա․ Առաքելյան,

բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

        

ԳՊՀ  ռեկտորատ

Հրապարակվել է 08.04.2022