ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԳՊՀ 25-ՐԴ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Հրավիրում ենք ԳՊՀ և այլ բուհերի դասախոսներին, ասպիրանտներին, գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող անձանց՝ մասնակցելու Գավառի պետական համալսարանի ամենամյա՝ 25-րդ գիտաժողովին, որը տեղի կունենա  2022 թվականի հուլիսի 2-ին /մեկնարկը՝ ժամը 11.00-ին/, առցանց ձևաչափով։

 Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2022 թվականի  հունիսի 20-ը լրացնել էլեկտրոնային հայտ՝ հետևյալ հղումով. http://gsu.am/hy/electroniapplication/ և զեկուցումներն ուղարկել ԳՊՀ info@gsu.aminfogsu@mail.ru.    էլեկտրոնային փոստի հասցեներին։

 Ընդունված զեկուցումները կներկայացվեն գիտաժողովի ընթացքում և որպես հոդված կտպագրվեն ԳՊՀ գիտական պարբերականում։

  Տեղեկացնում ենքոր Գավառի պետական համալսարանի գիտական պարբերականը ՀՀ ԲՈԿի նախագահի 2022թփետրվարի 1-ի թիվ 09Ա հրամանով ընդգրկված է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից  ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:

Ստորև ներկայացնում ենք զեկուցումներին (հոդվածներին) ներկայացվող տեխնիկական պահանջները.

1. Գիտական զեկուցումը պետք է լինի 5-ից 10 էջի սահմաններումհայերենռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներովհամակարգչային շարվածքով  A 4 չափի տպագրական թղթի վրա«GHEA Grapalat»տառատեսակով, 1,12 միջտողային հեռավորությամբթղթի բոլոր կողմերից 18 մմ լուսանցքովէջադրումը՝ էջի ներքևում(footer), կողմնորոշումը՝ կենտրոնսահմաները՝ 1սմ։
2. Վերևում նշել վերնագիրը` 10,5 pt տառաչափով (մեծատառերով, թավ՝ Bold), վերնագրից մեկ տող ներքևաջ անկյունում 10,5 pt տառաչափով, նշել հեղինակ(ներ)ի ազգանունը, անունը (թավ), գիտական աստիճանը և կոչումը (սկսել մեծատառովնոր տողից), զբաղեցրածպաշտոնը (սկսել նոր տողից),մեկ տող ներքև տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն,մեկ տող բաց թողնելով՝ 10,5 pt  տառաչափով, շեղատառ (italic) և թավ բնագրի լեզվով ներկայացվում է զեկուցման ամփոփագիրը (аннотация, abstract), որտեղ մինչև 150 բառի սահմաններում պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները։
3. Մեկ տող բաց թողնելով՝ անհրաժեշտ է գրել «Բանալի բառեր» և նշել բանալի բառերը։
4. Բաց թողնելով երկու տող՝ շարադրել աշխատանքը, 10,5 pt  տառաչափով, վերջում նշելով նաև խմբագրական խորհուրդ ներկայացման օրը, ամիսը, տարինօգտագործված գրականության ցանկըգրականությանհղումները։ Մեջբերումներն անհրաժեշտ է կատարել համակարգչային հղման ձևով՝ հոդվածի համար հերթական համարակալմամբ (1-ից մինչև վերջին հղումը)։
5. Հոդվածի վերջում 10,5 pt տառաչափով գրել զեկուցման շարադրանքի լեզվից տարբեր վերը նշված երկուլեզուներովհոդվածի վերնագիրըհեղինակ(ներ)իազգանունը, անունը, գիտական աստիճանը և կոչումըզբաղեցրած պաշտոնը, հեղինակ(ներ)ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն ամփոփագիրը և բանալի բառերը։
6. Լատիներեն և հունարեն տառերըսիմվոլներըինչպեսնաև բանաձևերն անհրաժեշտ է հավաքել «Microsoft Equation Editor 3.0» ծրագրովնկարների բացատրությունները ևաղյուսակները (ներկայացնել նկարի տեսքով)` 10,5 ptտառաչափով։
7. Անհրաժեշտ է ներկայացնել կարծիք՝ ներկայացվող գիտական զեկուցման մասին կամ համապատասխան ամբիոնի կամ գիտական կազմակերպության երաշխավորությունը:

 Պահանջներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվում: Այն հեղինակները, ովքեր չեն հանդիսանում Գավառի պետական համալսարանի աշխատակիցներ,  զեկուցման տպագրման  և ԳՊՀ ‹‹Գիտական հոդվածների ժողովածու››-ի տպագիր օրինակ ստանալու համար վճարում են յուրաքանչյուր էջի հաշվարկով` 1.800 (հազար ութ հարյուր) ՀՀ դրամ, փոխանցումը կատարելով ցանկացած բանկից՝ «ՎՏԲ Հայաստան» բանկ ՓԲԸ Կամո մ/ճ 16021100146800հաշվեհամարին։ Փոխանցումը հարկավոր է կատարել միայն ԳՊՀ գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի կողմից հոդվածի ընդունումը հաստատելուց հետո՝  երկու շաբաթվա ընթացքում:

  Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝

(0-60) 46-02-01, (0-60) 46-04-03, (0-60) 46-12-43։

           

Մասնակցության հայտի ձևաչափ /պարտադիր է լրացման համար/

Անուն, հայրանուն,ազգանուն

Գիտական աստիճան

Գիտական կոչում

Աշխատանքի վայրը

Պաշտոնը

Հոդվածի վերնագիրը

Մասնագիտական բաժանմունքը, որտեղ նախատեսվում է մասնակցությունը

Էլեկտրոնային փոստի հասցեն

Հեռախոսահամարը

Շնորհակալություն։

ԳՊՀ գիտաժողովի կազմկոմիտե

Հրապարակվել է 20.04.2022