ԳՊՀ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ՄԱՍԻՆ․ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆՈՒՄ ԵՆՔ  ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

2022 թվականի հուլիսի 2-ին տեղի ունեցավ Գավառի պետական համալսարանի հոբելյանական՝ 25-րդ գիտաժողովը։ Գիտաժողովի բնագիտական բաժանմունքը ղեկավարում էր ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր  Մարտին Ավագյանը։ Ենթաբաժանմունքում ներկայացվեցին բնագիտական արդի հիմնախնդիրներին վերաբերող հետևյալ  գիտական զեկուցումները․

1 ԱՎԱԳՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ՝

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր,

ԷՖԵՆԴՅԱՆ ՊԱՐՈՒՅՐ՝

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի դասախոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, զեկուցման թեման՝

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀՈՂԱԳՈՅԱՑՄԱՆ ՖԻԶԻԿԱԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ   ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ԵՎ ՀՈՂԱԿԱԴԱՍՏՐԱՅԻՆ ՇՐՋԱՆԱՑՈՒՄԸ /զեկուցող` Ավագյան Մ./,

2 ՄԱՐԿՈՍՅԱՆ ԱԼԲԵՐՏ՝

ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի Հողագիտության, ագրոքիմիայի և հողերի աշխարհագրության բաժնի վարիչ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր,

ԱՎԱԳՅԱՆ ՄԱՐՏԻՆ՝

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի դեկան, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր,

ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ ԱՆԱՀԻՏ՝

ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի կրտսեր գիտական աշխատող,

ՄՈՎՍԻՍՅԱՆ ՀԱՍՄԻԿ՝

ՀԱԱՀ Հ. Պետրոսյանի անվան հողագիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի գիտական կենտրոնի կրտսեր գիտական աշխատող, զեկուցման թեման՝

ԴԱՇՏԱՊԱՇՏՊԱՆ ԱՆՏԱՌԱՇԵՐՏԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼԵՌՆԱՏԱՓԱՍՏԱՆԱՅԻՆ ԳՈՏՈՒ ԷՐՈԶԱՑՎԱԾ ԱԳՐՈԼԱՆԴՇԱՖՏՆԵՐՈՒՄ /զեկուցող` Մարկոսյան Ա./,

3 ԵՂԻԱԶԱՐՅԱՆ ԳՈՒՐԳԵՆ՝

ՀԱԱՀ ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի ջրային ռեսուրսների կառավարման ամբիոնի վարիչ, գյուղատնտեսական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ ՌԱԶՄԻԿ՝

ՀԱԱՀ ագրարային ճարտարագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս, զեկուցման թեման՝

ՈՌՈԳԵԼԻ ՀՈՂԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԻԴՐՈՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ /զեկուցող` Եղիազարյան Գ./,

4. ՍՈՂՈՄՈՆՅԱՆ ԿՈԼՅԱ՝

ՀԱՊՀ ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոնի դասախոս, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

ԲԱԿՈՒՆՑ ՄԱՐԻՆԵ՝

ՀԱՊՀ ճարտարագիտական գրաֆիկայի ամբիոնի ասպիրանտ, զեկուցման թեման՝

ՌԵԼԻԵՖԱՅԻՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԵՐԿՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ԱԼԳՈՐԻԹՄԸ /զեկուցող` Սողոմոնյան Կ./,

5. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԼՈՒՍԻՆԵ՝

Մոսկվայի պետական սոցիալ-հումանիտար համալսարանի բժշկա-կենսաբանական առարկաների ամբիոնի վարիչ, բժշկական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԱՐՄԵՆ՝

ՀՀ գիտության վաստակավոր գործիչ, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ԳՊՀ պատվավոր պրոֆեսոր,

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՄԱՐԻՆԵ՝

ԳՊՀ բնագիտական ֆակուլտետի կենսաբանության, էկոլոգիայի և առողջ ապրելակերպի ամբիոնի դասախոս, զեկուցման թեման՝

ՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ՀԱՐՄԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՏԱՐԲԵՐ ՄԱԿԱՐԴԱԿՆԵՐՈՒՄ /զեկուցող` Սիմոնյան Լ./,

6. ՍԻՄՈՆՅԱՆ ՌՈՒԶԱՆ՝

ԳՊՀ դասախոս, ՀՀ ԳԱԱ  Հր Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու,

ՍԻՄՈՆՅԱՆ ԳԵՂԱՄ՝

ՀՀ ԳԱԱ Հր Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, զեկուցման թեման՝

ՔԻՇՄԻՇԻՑ ԵՎ ԽԱՂՈՂԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐԻՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ՋԵՐՄԱԿԱՅՈՒՆ ԿՈՄՊԼԵՔՍՆԵՐՈՎ ԳԱԶ ՖԱԶԱՅԻՆ ՍՈՒՊԵՐՕՔՍԻԴ ՌԱԴԻԿԱԼՆԵՐԻ ԳՈՅԱՑՈՒՄԸ /զեկուցող` Սիմոնյան Ռ./,

7. ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ ՎԱՐԴՈՒՀԻ՝
ԵՊՀ ֆիզիկական աշխարհագրության և ջրաօդերևութաբանության ամբիոնի դոցենտ, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու,
ՍԱՅԱԴՅԱՆ ՀՈՎԻԿ՝

Գերմանիայի միջազգային համագործակցության կազմակերպություն (GIZ/ ԳՄՀԸ), կայուն հողօգտագործման խորհրդատու, աշխարհագրական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,
ՍԵԴՐԱԿՅԱՆ ԱՐՄԵՆ՝

ՀԱՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի և ֆիզիկայի ամբիոնի դոցենտ, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու,

ԱԶԻԶՅԱՆ ԼԵՎՈՆ՝

«Հիդրոօդերևութաբանության և մոնիթորինգի կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի տնօրենի ժ/պ, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու,
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ ԳՈՐԻԿ՝

ՀՀ ԳԱԱ Երկրաբանության ինստիտուտի երկրատեղեկատվական լաբորատորիայի կրտսեր գիտաշխատող, աշխարհագրական գիտությունների թեկնածու, զեկուցման թեման՝

ՍԵՎԱՆԱ ԼՃԱՎԱԶԱՆԻ ՁՄԵՌԱՅԻՆ ՆՎԱԶԱԳՈՒՅՆ ԳԵՏԱՅԻՆ ՀՈՍՔԸ ԵՎ ԱՆԱՍՆԱՊԱՀԱԿԱՆ ԱՐՏԱՆԵՏՈՒՄՆԵՐԸ /զեկուցող` Մարգարյան Վ./,

8. ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ ՎԻԿՏՈՐ՝

ՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի առաջատար մասնագետ, անասնաբուժական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր,

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԼԻԱՆԱ՝

ՀԱԱՀ անասնաբուժության և անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննության հետազոտական կենտրոնի տնօրեն, անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ԱԲՈՎՅԱՆ ԱՐԵՎԻԿ՝

ՀԱԱՀ անասնաբուժական բժշկագիտության և անասնաբուծության ֆակուլտետի դեկան, անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ՂԱԶԱՐՅԱՆ ԱՐՄԻՆԵ՝

ՀԱԱՀ դասախոս, անասնաբուժական գիտությունների թեկնածու, զեկուցման թեման՝

ՁԿԱՆ ԱՆԱՍՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆԸ «ՄԱՔՍԻՄ ՍԱՖԱՐՅԱՆ» ՁԿՆԱԲՈՒԾԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ /զեկուցող` Ղազարյան Ա./,

9   ԱՆՏՈՆՅԱՆ ԱԼՎԱՐԴ՝

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի տնօրեն, Ադենիլային միացությունների նյութափոխանակության լաբորատորիայի վարիչ, կենսաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ՝

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, զեկուցման թեման՝

ԱԼԼՈՔՍԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 1-ՏԻՊԻ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԺԱՄԱՆԱԿ /զեկուցող` Խաչատրյան Հ./,

10 ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ ՀՌԻՓՍԻՄԵ՝

ՀՀ ԳԱԱ Հր. Բունիաթյանի անվան կենսաքիմիայի ինստիտուտի կրտսեր գիտաշխատող, զեկուցման թեման՝

ԱԼԼՈՔՍԱՆԻ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄԸ ՕՐԳԱՆԻԶՄՈՒՄ,

11 ԲԱՂՈՒՆՑ ՇՈՂԻԿ՝

Գորիսի պետական համալսարանի դասախոս, զեկուցման թեման՝

ՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ԴԵՂՈՐԱՅՔԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄԸ ՇԱՔԱՐԱՅԻՆ ԴԻԱԲԵՏԻ ԴԵՊՔՈՒՄ,

12 ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ԼՈՒԻԶԱ՝

Գորիսի պետական համալսարանի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի վարիչ, քիմիական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ,

ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՍՅՈՒԶԱՆՆԱ՝

Գորիսի պետական համալսարանի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,

ԱԹԱԲԵԿՅԱՆ ԼԻԼԻԹ՝

Գորիսի պետական համալսարանի կենսաբանության և քիմիայի ամբիոնի դասախոս, քիմիական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, զեկուցման թեման՝

ՏԱՐԲԵՐ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԱՃՈՂ ԽՆԿԱԾԱՂԻԿ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆԻ (ORIGANUM VULGARE L.) ԷՔՍՏՐԱԿՏՈՒՄ ՀԱԿԱՕՔՍԻԴԻՉ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆԸ /զեկուցող` Վարդանյան Լ./,

13 ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ ՔՐԻՍՏԻՆԵ՝

ՀԱԱՀ ասպիրանտ,

ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ ՆԱՐԻՆԵ՝

ՀԱԱՀ դասախոս, տեխնիկական գիտությունների թեկնածու, զեկուցման թեման՝

ԹԽՎԱԾՔԱԲԼԻԹԻ ՆՈՐ ԲԱՂԱԴՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ ՇԱՔԱՐԻ ԲՆԱԿԱՆ ՓՈԽԱՐԻՆԻՉՈՎ /զեկուցող` Խանամիրյան Ք./։

ԳՊՀ գիտական պարբերականում կհրապարակվեն խմբագրական խորհրդի կողմից տպագրության երաշխավորված զեկուցումները։

 

Հրապարակվել է 20.08.2022