ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ. ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ԵՆՔ ՄԱՍՆԱԿՑԵԼՈՒ ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՀՈԲԵԼՅԱՆԱԿԱՆ ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻՆ

Հրավիրում ենք ՀՀ և արտերկրի բուհերի դասախոսներին, ասպիրանտներին, գիտահետազոտական գործունեությամբ զբաղվող անձանց՝ մասնակցելու Գավառի պետական համալսարանի    26-րդ գիտաժողովին, նվիրված  համալսարանի հիմնադրման 30-ամյակին։

Հոբելյանական գիտաժողովը կկայանա 2023 թվականի մայիսի 5-ին (մեկնարկը՝ ժամը 11։00-ին), զուգակցված՝ առկա-առցանց ձևաչափով։

Գիտաժողովն անցկացվելու է՝ ըստ գիտության հետևյալ բնագավառների.

 1. Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտություններ
 2. Քիմիական գիտություններ
 3. Կենսաբանական գիտություններ
 4. Տեխնիկական գիտություններ
 5. Էկոլոգիական գիտություններ
 6. Գյուղատնտեսական գիտություններ
 7. Պատմական գիտություններ
 8. Տնտեսական գիտություններ
 9. Փիլիսոփայական գիտություններ
 10. Բանասիրական գիտություններ
 11. Իրավաբանական գիտություններ
 12. Մանկավարժական գիտություններ
 13. Հոգեբանական գիտություններ
 14. Սոցիոլոգիական և քաղաքական գիտություններ
 15. Աշխարհագրություն, երկրաբանություն և երկրաբնապահպանություն։

Բանասիրական գիտությունների բաժանմունքում կներկայացվեն ՀՀ գիտության պետական կոմիտեի ֆինանսավորմամբ՝ 21T-6B038 ծածկագրով ««Սասնա ծռեր» էպոսը և եվրոպական էպիկական ավանդույթը» թեմայով հետազոտական ծրագրի շրջանակներում կատարված աշխատանքները։

Գիտաժողովի աշխատանքային լեզուներն են հայերենը, ռուսերենը և անգլերենը։

Մասնակցության համար անհրաժեշտ է մինչև 2023 թվականի  ապրիլի 25-ը լրացնել էլեկտրոնային հայտ՝ հետևյալ հղումով. https://gsu.am/hy/electroniapplication/ և զեկուցումներն ուղարկել ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստի հասցեներին՝ info@gsu.aminfogsu@mail.ru։

Ընդունված զեկուցումները կներկայացվեն գիտաժողովի ընթացքում և որպես հոդված կտպագրվեն ԳՊՀ գիտական պարբերականում։

Տեղեկացնում ենք, որ Գավառի պետական համալսարանի գիտական պարբերականն ընդգրկված է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից  ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակում:

Ստորև ներկայացնում ենք զեկուցումներին (հոդվածներին) ներկայացվող տեխնիկական պահանջները.

 1. Գիտական զեկուցումը պետք է լինի 5-ից 10 էջի սահմաններում, հայերեն, ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուներով, համակարգչային շարվածքով, B 5 չափի տպագրական թղթի վրա, «GHEA Grapalat» տառատեսակով, 1,12 միջտողային հեռավորությամբ, թղթի բոլոր կողմերից 18 մմ լուսանցքով, էջադրումը՝ էջի ներքևում (footer), կողմնորոշումը՝ կենտրոն, սահմանները՝ 1սմ։

Վերևում նշել վերնագիրը` 10,5 pt տառաչափով (մեծատառերով, թավ՝ Bold), վերնագրից մեկ տող ներքև` աջ անկյունում 10,5 pt տառաչափով, նշել հոդվածի համընդհանուր տասնորդական դասակարգման կոդը (ՀՏԴ, UDC, УДК), այնուհետ հեղինակ(ներ)ի ազգանունը, անունը (թավ), գիտական աստիճանը և կոչումը (սկսել մեծատառով, նոր տողից), զբաղեցրած պաշտոնը (սկսել նոր տողից), մեկ տող ներքև տրվում է հեղինակի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, մեկ տող բաց թողնելով՝ 10,5 pt  տառաչափով, շեղատառ (italic) և թավ բնագրի լեզվով ներկայացվում է զեկուցման ամփոփագիրը (аннотация, abstract),  որտեղ պետք է արտացոլվեն հետազոտության նպատակները, խնդիրները, մեթոդները, ինչպես նաև հեղինակի հիմնական եզրահանգումները, գիտական նորույթ պարունակող առաջարկությունները։

Անգլերեն ամփոփագրի առկայությունը պարտադիր է, ընդ որում՝ 150-ից 250 բառի սահմաններում, եթե նյութն անգլերեն չէ։

 1. Մեկ տող բաց թողնելով՝ անհրաժեշտ է գրել «Բանալի բառեր» (թավ) և նշել բանալի բառերը։
 2. Բաց թողնելով երկու տող՝ շարադրել աշխատանքը, 10,5 pt տառաչափով, վերջում նշելով նաև խմբագրական խորհրդին ներկայացման օրը, ամիսը, տարին, օգտագործված գրականության ցանկը, գրականության հղումները։ Մեջբերումներն անհրաժեշտ է կատարել համակարգչային հղման ձևով՝ զեկուցման համար հերթական համարակալմամբ (1-ից մինչև վերջին հղումը)։
 3. Զեկուցման վերջում 10,5 pt տառաչափով գրել հոդվածի շարադրանքի լեզվից տարբեր վերը նշված երկու լեզուներով` հոդվածի վերնագիրը, հեղինակ(ներ)ի ազգանունը, անունը, գիտական աստիճանը և կոչումը, զբաղեցրած պաշտոն­­ը, հեղինակ(ներ)ի էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ամփոփագիրը և բանալի բառերը։
 4. Լատիներեն և հունարեն տառերը, սիմվոլները, ինչպես նաև բանաձևերն անհրաժեշտ է հավաքել «Microsoft Equation Editor 3.0» ծրագրով, նկարների բացատրությունները և աղյուսակները ներկայացնել նկարի տեսքով` 10,5 pt տառաչափով։
 5. Անհրաժեշտ է ներկայացնել կարծիք՝ ներկայացվող գիտական զեկուցման մասին կամ համապատասխան ամբիոնի կամ գիտական կազմակերպության երաշխավորությունը:

Պահանջներին չհամապատասխանող զեկուցումները չեն ընդունվում:

Այն հեղինակները/համահեղինակները, ովքեր չեն հանդիսանում Գավառի պետական համալսարանի աշխատակիցներ,  զեկուցման տպագրման համար վճարում են յուրաքանչյուր էջի հաշվարկով` 2.000 (երկու հազար) ՀՀ դրամ, իսկ   ԳՊՀ ‹‹Գիտական հոդվածների ժողովածու››-ի տպագիր օրինակ ստանալու համար՝ ևս 3000 (երեք հազար) ՀՀ դրամ, փոխանցումը կատարելով ցանկացած բանկից՝ «ՎՏԲ Հայաստան» բանկ ՓԲԸ Կամո մ/ճ 16021100146800 հաշվեհամարին։ Փոխանցումը հարկավոր է կատարել միայն ԳՊՀ գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդի կողմից հոդվածի ընդունումը հաստատելուց հետո` հնգօրյա ժամկետում:

Հարցերի դեպքում խնդրում ենք զանգահարել հետևյալ հեռախոսահամարներով՝

(0-60) 46-03-02, (0-60) 46-04-03,  (0-60) 46-12-42, (0-60) 46-12-43։

Մասնակցության հայտի ձևաչափ /պարտադիր է լրացման համար/

Ազգանուն, անուն, հայրանուն,  
Գիտական աստիճան  
Գիտական կոչում  
Աշխատանքի վայրը  
Պաշտոնը  
Հոդվածի  վերնագիրը  
Մասնագիտական բաժանմունքը, որտեղ նախատեսվում է մասնակցությունը  
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն  
Հեռախոսահամարը  

 

Շնորհակալություն։

ԳՊՀ գիտաժողովի կազմկոմիտե

 

YOU ARE INVITED TO PARTICIPATE IN THE  JUBILEE CONFERENCE OF GAVAR STATE UNIVERSITY

  We invite professors, post-graduate students, people engaged in scientific research activities from universities RA and foreign countries to participate in the 26th scientific conference of GSU, dedicated to the 30th anniversary of University’s foundation.

The jubilee conference will take place on May 5, 2023 (starting at 11:00 am) in an online format.

The conference will be held according to the following fields of science:

 1. Physical-mathematical sciences
 2. Chemical sciences
 3. Biological sciences
 4. Technical sciences
 5. Ecological sciences
 6. Agricultural sciences
 7. Historical sciences
 8. Economic sciences
 9. Philosophical sciences
 10. Philological sciences
 11. Law
 12. Pedagogical sciences
 13. Psychological sciences
 14. Sociological and political sciences
 15. Geography, geology and geo-environmental protection.

In the section of Philological Sciences, the works carried out within the framework of the research project funded by State Committee of Science of RA under the code 21T-6B038 on the topic “The Sasna Tsrer” epic and European epic tradition, will be presented.

The languages of the conference are Armenian, Russian and English.

For participating to the conference, it is necessary to fill out an electronic application by April 25, 2023 using the following link: https://gsu.am/hy/electroniapplication/ and send reports to GSU e-mail addresses: info@gsu.am, infogsu@mail.ru.

Accepted reports will be introduced during the conference and will be published as an article in GSU scientific periodical.

We inform that the scientific periodical of Gavar State University is included in the list of scientific publications acceptable by the RA Higher Qualification Committee.

Here are the technical requirements for the reports (articles):

 1. The scientific report should be between 5 and 10 pages, in Armenian, Russian or English, with computer layout, on B 5 size printing paper, in “GHEA Grapalat” font, with 1.12line spacing, 18 mm margins on all sides of the paper, pagination: at the bottom of the page (footer), orientation: center, margins: 1cm.

At the top, indicate the title in 10.5 pt font size (in capital letters, bold), one line below the title in the right corner in 10.5 pt font size it should be indicated the universal decimal classification code of the article (UDC,), then the author(s) last and first names (italic), academic degree and title (start with a capital letter, on a new line), position (start on a new line), one line below indicate the author’s e-mail address, leaving one line open, in 10.5 pt font size, italic and bold the summary of the report (an abstract) should be presented in the original language, where the goals, problems, methods of the research, as well as the main conclusions of the author, recommendations containing scientific innovation, should be written up to 150 words.

 1. Skipping one line, it is necessary to write “Keywords” (bold) and indicate the key words.
 2. Skipping two lines, outline the work, in 10.5 pt font size, at the end indicating also the date of submission to the editorial board, list of used literature and references. Citations must be made in the form of a computer reference with sequential numbering for reporting (from 1 to the last reference).
 3. At the end of the report, write in 10.5 pt font in two languages other than the language of the article: the title of the article, the author(s) surname, first name, academic degree and title, the position held, the author(s) e-mail address, summary and keywords.
 4. Latin and Greek letters, symbols, as well as formulas must be compiled with the “Microsoft Equation Editor 3.0” program, explanations of pictures and tables must be presented in the form of a picture with a font size of 10.5 pt.
 5. It is necessary to submit an opinion about the presented scientific report or a guarantee of the relevant department or scientific organization.

Reports that do not meet the requirements will not be accepted.

The authors/co-authors, who are not employees of Gavar State University, pay AMD 2,000 (two thousand) per page for the publication of the report, and another AMD 3,000 (three thousand) for getting a printed copy of GSU “Collection of Scientific Articles” making the transfer from any bank to the account number of “VTB Armenia” bank CJSC Kamo branch — 16021100146800. The transfer should be made within five days only after the acceptance of the article by the editorial board of the GSU Scientific Articles has been confirmed.

Should you have any questions, contact:

(0-60) 46-03-02, (0-60) 46-04-03, (0-60) 46-12-42, (0-60) 46-12-43։

Participation Form of Application /mandatory for completion/

Full Name  
Academic degree  
Scientific title  
Workplace  
Position  
The title of the article  
The professional section where participation is planned  
E-mail  
Telephone:  

 

Thank you!!!

Organizing Committee of GSU Scientific Conference

 

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЮБИЛЕЙНОЙ НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ ГАВАРСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА

  Приглашаем преподавателей вузов РА и зарубежных стран, аспирантов, лиц, занимающихся научно-исследовательской деятельностью  к участию в 26-ой научной конференции Гаварского государственного университета, посвященной 30-летию основания университета.

Юбилейная конференция состоится 5 мая 2023 года (начало в 11:00) в очном и  дистанционном  форматах. 

Конференция будет проводиться по следующим научным направлениям:

 1. Физико-математические науки
 2. Химические науки
 3. Биологические науки
 4. Технические науки
 5. Экологические науки
 6. Сельскохозяйственные науки
 7. Исторические науки
 8. Экономические науки
 9. Философские науки
 10. Филологические науки
 11. Юридические науки
 12. Педагогические науки
 13. Психологические науки
 14. Социологические и политические науки
 15. География, геология и геоэкология.

В отделении филологических наук будут представлены работы, выполненные в рамках исследовательской программы на тему «Эпос «Сасна Црер» и европейская эпическая традиция», финансируемая Государственным комитетом по науке РА под шифром 21T-6b038.

Рабочие языки конференции — армянский, русский и английский.

Для участия необходимо до 25 апреля 2023 года заполнить электронную заявку по следующей ссылке: https://gsu.am/hy/electroniapplication / и отправлять доклады по адресам электронной почты ГГУ: info@gsu.am, infogsu@mail.ru.

Принятые доклады будут представлены в ходе конференции и в качестве статьи будут опубликованы в научном издании ГГУ.

Сообщаем, что научный журнал Гаварского государственного университета рекомендован высшим квалификационным комитетом РА и включен в перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых публикуются  основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук.

Ниже представляем технические требования, предъявляемые к оформлению статей (докладов):

1.Объём  доклада от 5 до 10 страниц на армянском, русском или английском языках формата B 5 компьютерного набора.

Используется стандартный  шрифт  “GEA Grapalat”,  междустрочный интервал — 1,12,  все поля (верхнее, нижнее, левое, правое) — 18 мм, нижний колонтитул, выравнивание — от центра, расстояние от края бумаги до цифры номера страницы — 1 см.

Заголовок статьи — центрирован, прописные буквы, размер шрифта 10,5 pt, жирный;

на следующей строке — выравнивание по правому краю, размер шрифта 10,5 pt указать универсальный десятичный классификационный индекс статьи (ՀՏԴ, UDC, УДК);

на следующей строке — выравнивание по правому краю шрифт 10,5 pt жирный —  фамилия, имя, отчество автора(авторов) (для каждого автора – сначала фамилия, пробел, затем инициалы (без пробела между ними);

на следующей строке — выравнивание по правому краю шрифт 10,5 pt — текущий статус (студент, аспирант, научный сотрудник), ученая степень (звание), и полное название университета/института без шифровки)

на следующей строке — выравнивание по правому краю — адрес электронной почты автора;

через одну строку, кеглем 10,5 pt, курсивом и жирным шрифтом на языке оригинала представляется аннотация доклада, где в пределах 150 слов должны отражать цели, проблемы, методы исследования, а также основные выводы автора, предложения, содержащие научную новизну.

2.Через  строку необходимо написать «Ключевые слова» (жирным шрифтом) и указать ключевые слова.

 1. Через две строки, изложить основной текст кеглем 10,5 pt, указав в конце также число, месяц, год представления в редакционный совет, список использованной литературы, ссылки на литературу. Цитирование необходимо представить в виде компьютерной ссылки с последовательной нумерацией (от 1 до последней ссылки).
 2. В конце, кеглем 10,5 ptна двух языках, отличных от языка статьи написать: название статьи, фамилию автора (авторов), имя, ученую степень и звание, занимаемую должность, адрес электронной почты автора(ов), аннотацию и ключевые слова.
 3. Использовать редактор «Microsoft Equation Editor 3.0» при вводе формул, а также при использовании латинских и греческих букв, символов; подпись к рисункам и таблицы должны быть представлены в виде рисунка кеглем 10,5 pt.
 4. Необходимо представить отзыв на научную статью, или рекомендацию соответствующей кафедры или научной организации, заверенную подписью и печатью.

Статьи, не соответствующие требованиям, не принимаются.

Для авторов/соавторов, не являющимися сотрудниками Гаварского государственного университета, публикация статьи осуществляется на платной основе:

стоимость публикации составляет 2 000 (две тысячи) драмов РА  за каждую страницу;

стоимость предоставления автору печатного экземпляра «Сборника научных статей» ГГУ составляет 3 000 (три тысячи) драмов РА.

Перевод можно осуществить из любого банка по номеру счета16021100146800ЗАО Банка ВТБ (Армения) филиал Камо.

Сумму необходимо перевести в течение 5-и дней после принятия статьи редакционной коллегией научного периодического издания ГГУ.

Если у вас есть вопросы, пожалуйста, звоните по следующим номерам

(0-60) 46-03-02, (0-60) 46-04-03,  (0-60) 46-12-42, (0-60) 46-12-43.

 

Форма заявки на участие /обязательно для заполнения/

 

Фамилия, имя, отчество  
Учёная степень  
Учёное звание  
Место работы  
Должность  
Название статьи  
Секция  
Адрес электронной почты  
Номер телефона  

 

Благодарим.   Оргкомитет научной конференции ГГУ

 

 

Հրապարակվել է 04.03.2023