Մագիստրոսական թեզի կատարման ընթացքից, ամփոփիչ ատեստավորման կազմակերպման գործընթացից շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ


Բակալավրիատում ավարտական աշխատանքի կատարման ընթացքի, ամփոփիչ ատեստավորման գործընթացի կազմակերպման վերաբերյալ՝ շրջանավարտների բավարարվածության գնահատման հարցաթերթ

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան