I ԳՊՀ ՀԻՄՆԱՐԱՐ  ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ

1.1.«Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի կանոնադրություն

1.2 ‹‹ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ››  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ (2023-2027ԹԹ)

1.3 ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ  2023-2027 ԹՎԱԿԱՆՆԵՐԻ ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ  ԾՐԱԳԻՐ

1.4.Գավառի պետական համալսարանի ակադեմիական ազնվության հայեցակարգ /փոփոխություններով/

1.5.Գավառի պետական համալսարանում մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության հիմունքներ

1.6.Գավառի պետական համալսարանում ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման  քաղաքականության հիմունքներ (փոփոխություններով)

1.7. Գավառի  պետական  համալսարանի  բարձրագույն  կրթության  որակավորումների շրջանակը

1.8. «Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի քաղաքացիական պաշտպանության  պլան

1.9. Գավառի պետական համալսարանի  քաղաքացիական պաշտպանության հանձնաժողովի գործունեության կարգ

1.10. Գավառի  պետական  համալսարանի և ԳՊՀ արհեստակցական կազմակերպության միջև կնքված կոլեկտիվ  պայմանագիր

1.11.Գավառի պետական համալսարանի արհեստակցական կազմակերպության կանոնադրություն

1.12. Գավառի պետական համալսարանի պաշտոնների անձնագրեր և աշխատանքի նկարագրեր

1.13. Գավառի պետական համալսարանի  էթիկայի կանոններ

1.14. Գավառի պետական համալսարանի ռազմավարական ծրագրի և ներբուհական իրավական ակտերի մշակման,  ընդունման,  հրապարակման և փոփոխման ընթացակարգ

1.15 «Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի կառուցվածքը

1.16. ‹‹Գավառի պետական համալսարան›› հիմնադրամի տարեկան զարգացման ծրագիր

1.17.Գավառի պետական համալսարանի  միջազգայնացման ռազմավարական  ծրագիր

II ԳՊՀ ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԵՐ

2.1. Գավառի պետական  համալսարանի ռեկտորի ընտրության կանոնակարգ

2.2. Գավառի պետական  համալսարանի դեկանների ընտրության ընթացակարգ (փոփոխություններով)

2.3. Գավառի պետական  համալսարանի ամբիոնի վարիչի ընտրության ընթացակարգ

III ԳՊՀ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ  ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ  ԱԿՏԵՐ

3.1. Գավառի պետական  համալսարանի հոգաբարձուների խորհրդի  աշխատակարգ

3.2. Գավառի պետական  համալսարանի գիտական խորհրդի կանոնակարգ

3.3. Գավառի պետական  համալսարանի ռեկտորատի կանոնակարգ (փոփոխություններով)

3.4.Գավառի պետական համալսարանի ֆակուլտետի օրինակելի կանոնադրություն (փոփոխություններով)

3.5. Գավառի պետական համալսարանի ֆակուլտետի խորհրդի կանոնակարգ (փոփոխություններով)

3.6. Գավառի պետական համալսարանի մեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

3.7. Գավառի պետական համալսարանի ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդի կանոնակարգ

3.8. Գավառի պետական համալսարանի ամբիոնների կանոնակարգ (փոփոխություններով)

3.9. Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի կանոնակարգ

3.10. Գավառի պետական համալսարանի ակադեմիական քաղաքականության բաժնի կանոնակարգ

3.11. Գավառի պետական համալսարանի հաշվապահության աշխատակարգ (փոփոխություններով)

3.12. Գավառի պետական համալսարանի մարդկային ռեսուրսների կառավարման բաժնի կանոնակարգ

3.13. Գավառի պետական համալսարանի տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բաժնի կանոնակարգ

3.14. Գավառի պետական համալսարանի արտաքին կապերի և լրատվության բաժնի գործունեության կանոնակարգ

3.15. Գավառի պետական համալսարանի գրադարանի կանոնադրություն

3.16. Գավառի պետական համալսարանի Վարշամ Ավետյանի անվան պատմության թանգարանի կանոնակարգ

3.17. Գավառի պետական համալսարանի արխիվի կանոնակարգ

3.18. Գավառի պետական համալսարանի բուժկետի կանոնակարգ

3.19. Գավառի պետական համալսարանի իրավաբանական կլինիկայի կանոնադրություն

3.20. Գավառի պետական համալսարանի հանրակացարանի կանոնակարգ

 

IV. ԳՊՀ ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

4.1. Գավառի պետական համալսարանում կրթական վերջնարդյունքներով պայմանավորված մասնագիտական կրթական ծրագրերի մշակման և ուսումնական մոդուլներին հատկացվող կրեդիտների հաշվարկի կարգ

4.2. Գավառի պետական համալսարանում հեռակա ուսուցմամբ բակալավրիատի ընդունելության կարգ

4.3. Գավառի պետական համալսարանում մագիստրատուրայի ընդունելության և ուսուցման կարգ (փոփոխություններով)

4.4. Գավառի պետական համալսարանում հեռակա ուսուցմամբ  ասպիրանտուրայի  ընդունելության կարգ (փոփոխություններով)

4.5. Գավառի պետական համալսարանում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած շրջանավարտների ուսուցումը շարունակելու կարգ (փոփոխություններով)

4.6. Գավառի պետական համալսարանի առկա ուսուցման համակարգում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում կրեդիտային համակարգով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և ուսանողների գիտելիքների գնահատման կարգ (փոփոխություններով)

4.7. Գավառի պետական համալսարանում բակալավրի ավարտական աշխատանքի և մագիստրոսական թեզի պատրաստման   ու  գնահատման  կարգ (փոփոխություններով)

4․8 Կուրսային աշխատանքի կատարման և գնահատման կանոնակարգ

4.9 Ուսանողների պրակտիկաների անցկացման կարգ

 

V ԳՊՀ ՀԵՌԱՎԱՐ (ԱՌՑԱՆՑ) ԿՐԹԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

5.1. Գավառի  պետական  համալսարանում  հեռավար  (առցանց)  կրթության կազմակերպման կարգ

5.2. Գավառի  պետական  համալսարանի 2019-2020  ուսումնական  տարվա  առցանց  ամփոփիչ  ատեստավորման  կանոնակարգ

5.3. Գավառի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի 2020-2021 ուսումնական տարվա առցանց ընդունելության կարգ

5.4. Գավառի պետական համալսարանում միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 2020-2021 ուսումնական տարվա բարձր առաջադիմությամբ  շրջանավարտների առցանց ընդունելության և ուսումնառության կազմակերպման կարգ (փոփոխություններով)

5.5. Գավառի պետական համալսարանում նոր կորոնավիրուսային (COVID-19) հիվանդությամբ պայմանավորված՝ ուսումնական և աշխատանքային գործընթացների իրականացման կանոններ

 

 VI  ԳԻՏԱՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

6.1. Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածուի բնագրերի ձևավորման և ներկայացման կարգ (փոփոխություններով)

6.2. Գավառի պետական համալսարանում հեռակա ուսուցմամբ ասպիրանտուրայի գիտակրթական  ծրագրի իրականացման  կանոնակարգ

6.3. Գավառի պետական համալսարանի խմբագրական-հրատարակչական խորհրդի կանոնակարգ

6.4. Գավառի պետական համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության իրականացման և խրախուսման   քաղաքականության հիմունքներ

6.5. Գավառի պետական համալսարանում գիտահետազոտական գործունեության իրականացման միասնական հայեցակարգ

6.6. Գավառի  պետական  համալսարանի  2017-2022 թվականների գիտահետազոտական գործունեության  շրջանակ

 

VII ԳՊՀ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ   ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳԵՐ

7.1. Գավառի  պետական  համալսարանի  ուսանողական խորհրդի կանոնադրություն

7.2.Գավառի  պետական  համալսարանի ուսանողական գիտական ընկերության կանոնադրություն

 

VIII ԳՊՀ  ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

8.1. ԳՊՀ ուսանողների իրավունքների և պարտականությունների, ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների վերաբերյալ ուղեցույց

8.2. Գավառի պետական համալսարանում ուսանողների ակադեմիական ինտեգրման ընթացակարգ (փոփոխություններով)

8.3. Գավառի պետական համալսարանում սովորողների ակադեմիական շարժունության կարգ

8.4. Գավառի պետական համալսարանի ուսանողների և շրջանավարտների կրթությունը շարունակելու և կարիերայի հնարավորությունների զարգացման քաղաքականության հիմունքներ

8.5. Գավառի պետական համալսարանի ուսանողներին ակադեմիական արձակուրդի տրամադրման կարգ (փոփոխություններով)

8.6. Գավառի պետական համալսարանում ուսանողների հեռացման (ազատման) և վերականգնման կարգ

8.7. Գավառի պետական համալսարանի բակալավրիատի և մագիստրատուրայի ավարտական կուրսերի ուսանողների ամփոփիչ ատեստավորման կարգ

8.8. Գավառի պետական համալսարանի ուսանողների բողոքների և բողոքարկումների քննարկման ու  լուծման կարգ (փոփոխություններով)

8․9 Գավառի  պետական  համալսարանի   ուսանողների  ուսման  վարձը վճարելու  եվ  նպաստի  ձեվով  ուսման  վճարի փոխհատուցում  (լրիվ կամ մասնակի (զեղչ))  տրամադրելու կ ա ր գ

8.10. Գավառի պետական համալսարանի ուսանողներին անվանական կրթաթոշակների հատկացման և օգնությունների տրամադրման կարգ (փոփոխություններով)

8.11. Գավառի պետական համալսարանի ուսանողների ներքին կարգապահական կանոնակարգ

8.12. Գավառի պետական համալսարանում երկրորդ մասնագիտություն ստանալու կարգ

8.13 Գավառի պետական համալսարանի ակադեմիական խորհրդատուների գործունեության կարգ

8.14. Գավառի պետական համալսարանի բակալավրիատի ուսանողի ուղեցույց

8.15. Գավառի պետական համալսարանի մագիստրատուրայի ուսանողի ուղեցույց

8.16 ԳՊՀ շրջանավարտների դիպլոմների պատվիրմանլրացմանհաշվառման, բաշխման, պահպանման կարգ

IX ԳՊՀ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻՆ ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

9.1. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական անձակազմի ձևավորման և խրախուսման կանոնակարգ (փոփոխություններով)

9.2. Գավառի պետական համալսարանի դասախոսներին պայմանագրային, համատեղության և ժամավճարային կարգով  աշխատանքի ընդունման կարգ

9.3. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեաորադասախոսական անձնակազմի անդամների մասնագիտական  որակների գնահատման և բարձրացման քաղաքականության մշակման ու իրականացման ընթացակարգ (փոփոխություններով)

9.4. ԳՊՀ դասախոսի աշխատանքի նկարագիր

9.5. Գավառի պետական համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական կազմի որակավորման բարձրացման ծրագրի իրականացման կանոնակարգ (փոփոխություններով)

9.6. Գավառի պետական համալսարանի սկսնակ դասախոսների և աշխատակիցների մենթորության կազմակերպման կարգ

9.7. Գավառի պետական համալսարանի դասախոսների համար կրեդիտային համակարգով ուսուցման կազազմակերպման ուղեցույց

 

X ԳՊՀ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՈՐԱԿԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆԸ  ՎԵՐԱԲԵՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

10.1. Գավառի պետական համալսարանի որակի ապահովման բաժնի գործունեության կանոնակարգ (փոփոխություններով)

10.2. Գավառի պետական  համալսարանում  կրթության որակի ապահովման ձեռնարկ

10.3. Գավառի պետական համալսարանում ուսուցանվող մասնագիտության կրթական ծրագրի մշակման, հաստատման, իրականացման ընթացքի մշտադիտարկման և բարելավման ընթացակարգ

10.4. Գավառի պետական համալսարանում կրթական ծրագրերի իրականացման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների ապահովման և ուսումնամեթոդական բազայի բարելավման ընթացակարգ (փոփոխություններով)

10.5. Գավառի պետական համալսարանում սովորողների ուսումնառության արդյունքների բարելավման քաղաքականության մշակման և իրականացման ընթացակարգ

10.6. Գավառի պետական համալսարանում ուսուցման մեթոդների գնահատման և բարելավման ընթացակարգ

10.7. Գավառի պետական համալսարանում դասավանդման որակի և ուսումնական գործընթացի կազմակերպման աշխատանքների արդյունավետության վերաբերյալ ուսանողական հարցման կանոնակարգ (փոփոխություններով)

10.8. Շահակիցների պահանջների հաշվառմամբ ԳՊՀ մասնագիտական կրթական ծրագրերի ուսումնառության ակնկալվող արդյունքների վերանայման ընթացակարգ (փոփոխություններով)

10.9. Գավառի պետական համալսարանի կողմից առաջավոր փորձի ուսումնասիրման, վերլուծության և համադրման (բենչմարքինգի) ընթացակարգ

10.10. Գավառի պետական համալսարանում դասալսումների կազմակերպման, քննարկման և գնահատման կարգ

 

XI ԳՊՀ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ, ԳՈՐԾԱՏՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՐՏԱՔԻՆ ԿԱՊԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

11.1. Գավառի պետական համալսարանի համալսարան-գործատու համագործակցության, շրջանավարտների և կարիերայի կենտրոնի կանոնադրություն

11.2. Գավառի պետական համալսարանի գործունեության հրապարակայնության և հաշվետվողականության ապահովման կարգ

11.3. Գավառի պետական համալսարանի հանրության հետ կապերի ապահովման քաղաքականության հիմնական ուղղություններն ու իրականացման ընթացակարգերը (փոփոխություններով)

11.4. Գավառի պետական համալսարանում հանրային նշանակության միջոցառումների կազմակերպման, դրանց մասին իրազեկման և հասարակության հետ հետադարձ կապի ապահովման կանոնակարգ

 

XII ԳՊՀ ՆԵՐՔԻՆ ԿԱՐԳԱՊԱՀԱԿԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐ, ԳՊՀ ԳՈՐԾԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ, ՓԱՍՏԱԹՂԹԱՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՂ ԱԿՏԵՐ

12.1 ‹‹Գավառի պետական համալսարան›› հիմնադրամի աշխատանքային ներքին կանոնակարգ

12.2. ԳՊՀ գործավարության և փաստաթղթաշրջանառության կարգ

12.3. Գավառի պետական համալսարանի աշխատողների և սովորողների  գործուղումների կազմակերպման կանոնակարգ(փոփոխություններով)

12.4. «Գավառի պետական համալսարան» հիմնադրամի գույքի պահպանման և տնօրինման կարգ (փոփոխություններով)

12.5.Գավառի պետական համալսարանի տնտեսատեխնիկական աշխատակազմի գործունեության կանոնակարգ (փոփոխություններով)

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան