Հեռավար ուսուցում

Հեռավար կրթությունը Համալսարանի կողմից մասնագիտական կրթական
ծրագրերի իրականացման ձև է, որի շրջանակներում ուսուցման, ուսանողների
գիտելիքների ստուգման և գնահատման գործընթացները, ուսանողների և
դասախոսների, Համալսարանի կառուցվածքային ստորաբաժանումների միջև
հաղորդակցությունն իրականացվում են հիմնականում տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և հեռահաղորդակցության միջոցներով