Ի  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ  ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆ  ՉՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՆԵՐԻ. ԿԱՐՈՂ ԵՔ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ԱՋԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԾՐԱԳՐՈՎ ԴԻՄԵԼ  ԳՊՀ

Բարձրագույն կրթություն չունեցող հարգելի՛ մանկավարժներ,

տեղեկացնում ենք, որ «Հանրակրթության մասին» ՀՀ օրենքի 38-րդ հոդվածի 5- րդ մասի պահանջով մասնագիտական գործունեությունը դադարեցրած բարձրագույն

կրթություն չունեցող մանկավարժները բակալավրի կրթական աստիճանով մանկավարժի որակավորում ստանալու համար պետք է դիմեն մանկավարժական որակավորում շնորհող բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այդ թվում՝ կարող եք դիմել Գավառի պետական համալսարան, համապատասխան կուրսում ուսումնառելու կամ շարունակելու ուսումնառությունը՝ այն ընդհատված լինելու դեպքում։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովին դիմում-հայտեր ներկայացնելու ժամկետն է 2024 թվականի մայիսի 23-ից մինչև հուլիսի 23-ը:

Պահանջվող փաստաթղթերն են՝

1) դիմում` ուղղված համալսարանի ռեկտորին.

2)միջին մասնագիտական կրթության ավարտական փաստաթղթի` դիպլոմի և դրա ներդիրի (առկայության դեպքում) պատճենները.

3) երկու լուսանկար (3×4 չափսի).

4) անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը (անձնագիր կամ նույնականացման քարտ).

5) հանրակրթական ուսումնական հաստատությունում ուսուցչի պաշտոն զբաղեցնելու փաստը հավաստող տեղեկանք կամ աշխատանքային գրքույկ (առկայության դեպքում), աշխատանքային պայմանագիրը լուծելու մասին իրավական ակտի պատճենները:

Տեղեկացնում ենք, որ ՀՀ կառավարության 2024 թվականի մայիսի 2-ի N 621-Լ որոշման պահանջների համաձայն՝ բարձրագույն կրթություն ստանալու համար ծրագրի

շահառուի ուսման վարձն առաջին կիսամյակում կփոխհատուցվի պետության կողմից՝ այդ նպատակով բուհին համապատասխան դիմում

ներկայացնելու դեպքում: Հետագա կիսամյակների ուսման վարձի փոխհատուցումը պետության կողմից կդադարեցվի, եթե շահառուն չապահովի  միջին որակական գնահատականի (ՄՈԳ)

առնվազն 60%-ը  կամ ընդհատի ուսումնառությունը։

 

Աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԳՄՍՆ կայք․ https://escs.am/am/news/22433

 

Հրապարակվել է 28.05.2024
Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան