ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ  ՆՊԱՍՏԻ  ՁԵՎՈՎ  ՈՒՍՄԱՆ ՎԱՐՁԻ  ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՄԱՆ  ՄԱՍԻՆ

Հարգելի՛ ուսանողներ,

տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետության Կառավարության 2006 թվականի հուլիսի 27-ի թիվ 1183-Ն որոշմամբ հաստատված ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վարձի մասնակի փոխհատուցման դիմումները 𝟮𝟬𝟮𝟮-𝟮𝟬𝟮𝟯 ուսումնական տարվա համար ընդունվում են մինչև ս․ թ․ սեպտեմբերի 30-ը։

Առկա և հեռակա ուսուցման բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով սովորող ուսանողները, ովքեր ունեն համապատասխան կարգավիճակ, պահանջվող փաստաթղթերը պետք է ներկայացնեն ԳՊՀ համապատասխան ֆակուլտետի դեկանատ:

Պետությունն ուսանողական նպաստի ձևով ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցում, ըստ առաջադիմության, տրամադրում է՝

 1. ընտանիքների անապահովության գնահատման համակարգում հաշվառված` անապահովության սահմանային 28 միավորից բարձր միավորներ ունեցող ուսանողներին (պահանջվող փաստաթղթերն են՝ դիմում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ, տեղեկանք միասնական սոցիալական ծառայությունից՝ ընտանիքի անապահովության սահմանային միավորի մասին, ակադեմիական տեղեկանք (բացառությամբ առաջին կուրսի ուսանողների), անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները),
 2. սոցիալական աջակցություն ստացող սահմանամերձ համայնքների բնակավայրերի ուսանողներին (պահանջվող փաստաթղթերն են՝ դիմում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման  վերաբերյալ, տեղեկանք համայնքապետարանից՝ սահմանամերձ համայնքի բնակիչ լինելու մասին, ատեստատի պատճեն, ակադեմիական տեղեկանք (բացառությամբ առաջին կուրսի ուսանողների), անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները),
 3. մարտական գործողություններին մասնակցած ուսանողներին (պահանջվող փաստաթղթերն են՝ դիմում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ, զինվորական գրքույկի պատճեն կամ տեղեկանք զինվորական կոմիսարիատից, ակադեմիական տեղեկանք (բացառությամբ առաջին կուրսի ուսանողների) անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները),
 4. առկա ուսուցմամբ բակալավրի ու անընդհատ և ինտեգրացված կրթական ծրագրերով ընդունված երկու և ավելի անչափահաս երեխա ունեցող ուսանողներին (պահանջվող փաստաթղթերն են՝ դիմում ուսման վճարի մասնակի փոխհատուցման վերաբերյալ, երեխաների ծննդյան վկայականների պատճենները, ակադեմիական տեղեկանք (բացառությամբ առաջին կուրսի ուսանողների), անձնագրի և սոցիալական քարտի պատճենները):

Սահմանված ժամկետից ուշ ներկայացված փաստաթղթերը չեն դիտարկվի:

 

ԳԱՎԱՌԻ  ՊԵՏԱԿԱՆ  ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԸ  ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ  Է   2022-2023   ՈՒՍՏԱՐՎԱ   ՀԵՌԱԿԱ  ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԴԻՄՈՐԴՆԵՐԻՆ ՀՐԱՎԻՐՈՒՄ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ

Գավառի պետական համալսարանը  հայտարարում է 2022-2023 ուսումնական տարվա հեռակա ուսուցման ընդունելություն՝ բակալավրի կրթական ծրագրով: Դիմորդները հայտագրվելու են  ս․ թ․ սեպտեմբերի 5-ից մինչև սեպտեմբերի 25-ը` ժամը 18:00–ն, Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի «dimord.am» կայքում: Հայտագրվելիս՝ տեխնիկական խնդիրներ ունենալու դեպքում դիմորդները կարող են դիմել ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողովին։ Միասնական քննությունները քննական կենտրոններում հանձնելու են հոկտեմբերի 20-ից հոկտեմբերի 27-ը։ Մինչ քննական գործընթացը ԳՊՀ-ն դիմորդների համար կկազմակերպի նախապատրաստական դասընթացներ բոլոր քննական առարկաների գծով՝ անվճար հիմունքներով։ Նախապատրաստական դասընթացներին մասնակցելու համար դիմորդները պետք է էլեկտրոնային նամակ հղեն ԳՊՀ էլեկտրոնային փոստի հասցեներով /  info@gsu.am, infogsu@mail.ru /՝ նշելով անուն ազգանունը,   ընտրած մասնագիտությունը, քննական առարկաները, հեռախոսահամարը կամ ներկայանան համալսարան /հասցե՝ ք․ Գավառ, Հրանտ Հակոբյան 1, ԳՊՀ կենտրոնական մասնաշենք, 2-րդ հարկ, 218 սենյակ/։ Դիմում-հայտը լրացնելիս՝ դիմորդը էլեկտրոնային եղանակով ներկայացնում է հետևյալ  փաստաթղթերի լուսապատճենները, իսկ բնօրինակները ներկայացնում է ԳՊՀ՝  ընդունվելուց հետո․

 1. անձը հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, նույնականացման քարտ, ծննդյան վկայական, ՀՀ հատուկ անձնագիր, կացության վկայական),
 2. միջնակարգ կրթության ատեստատը կամ միջին մասնագիտական կամ մասնագիտական տեխնիկական կրթության մասին ավարտական փաստաթուղթը՝ համապատասխան ներդիրով,
 3. 4 լուսանկար (3 x 4 սմ չափսի),
 4. զինվորական գրքույկ /առկայության դեպքում/,
 5. 1-ին կամ 2-րդ խմբի և մինչև 18 տարեկան մանկուց հաշմանդամության, առանց ծնողական խնամքի մնացած լինելու մասին փաստաթղթեր, ինչպես նաև ՀՀ պաշտպանության նախարարության, ՀՀ ոստիկանության և ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության տրամադրած տեղեկանքներ,
 6. միջազգային և հանրապետական մրցույթների (օլիմպիադաներ, փառատոներ) դիպլոմները /առկայության դեպքում/,
 7. Գնահատման և թեստավորման կենտրոնի կողմից տրված միասնական քննությունների վկայագրերը,
 8. ընտանիքի անապահովության միավորի վերաբերյալ սոցիալական ծառայություններ տրամադրող տարածքային մարմնի տեղեկանքը, ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի դեկտեմբերի 18-ի N 1444-Ն որոշման N 1 հավելվածում ներառված սոցիալական աջակցություն ստացող համայնքներում հաշվառված և վերջին հինգ տարում մշտապես բնակվելու վերաբերյալ տեղեկանք /առկայության դեպքում/։

Առկա ուսուցման համակարգում սովորող անձինք հեռակա ուսուցման ընդունելության մրցույթին մասնակցելու համար կարող են ներկայացնել միջնակարգ կրթության ատեստատի կրկնօրինակը` այն բուհի նշագրումով և կնիքով, որտեղ գտնվում է բնօրինակը։ Փաստաթղթերի ընդունման ժամկետը լրանալուց հետո դիմորդների կողմից լրացուցիչ փաստաթղթեր ներկայացնելն արգելվում է: Դիմում-հայտը փաստաթղթերի ընդունման ժամկետի ավարտից հետո փոփոխման ենթակա չէ: Հարցերի դեպքում կարող եք զանգահարել Գավառի պետական համալսարան՝ 060-46-01-02, 060-46-04-03,  060-46-12-43,  0-264-2-57-75 հեռախոսահամարներով, ինչպես նաև հարցերը հղել ԳՊՀ էլփոստի հասցեներով՝ info@gsu.am, infogsu@mail.ru։

Կից ներկայացնում ենք ԳՊՀ հեռակա ուսուցման ֆակուլտետի մասնագիտությունները, քննական առարկաները, ուսման տարեկան վարձավճարները։

ԳՊՀ ընդունող հանձնաժողով

ԿԱՅԱՑԱՎ  ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ  ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ԵՎ  ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ  (FAST)  «SCINOVA»  ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ  ԾՐԱԳՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ  ԴԱՍԸՆԹԱՑԸ

 Գավառի պետական համալսարանի տնտեսագիտական ֆակուլտետի կառավարման և ֆինանսների ամբիոնի դասախոս,  տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ Գայանե Խաչատրյանը Հայաստանի ազգային ագրարային համալսարանում մասնակցեց Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգիաների հիմնադրամի (FAST) «SciNova» ակադեմիական ծրագրի շրջանակներում կազմակերպված վերապատրաստման դասընթացին։ Դասընթացի նպատակն էր նպաստել Հայաստանի Հանրապետությունում գիտական նորարարությունների առևտրայնացման գործընթացին։ Ծրագրի համաձայն՝ ներկայացվեցին գիտական նորարարությունների առևտրայնացման դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման  գործում։ Անդրադարձ կատարվեց գյուտերի և տեխնոլոգիաների առևտրայնացման միջազգային փորձին։ Քննարկվեցին տեխնոլոգիաների փոխանցման գործընթացը և նորարարական մեկնարկային (startup) գաղափարների հետազոտման փուլերը: Հանգամանորեն ներկայացվեցին մտավոր սեփականության իրավունքի գրանցման և պահպանման կառուցակարգերը Հայաստանի Հանրապետությունում, գիտական նորարարությունների առևտրայնացման համար անհրաժեշտ շուկայի և հնարավոր շահառուների ուսումնասիրության փուլերը, ներդրողների համար ներկայացման (pitching) նախապատրաստման առանձնահատկությունները և այլ հարցեր։

 

 

ՇՆՈՐՀԱՎՈ՜Ր  ՀԱՂԹԱՆԱԿԻ  ԵՎ  ԽԱՂԱՂՈՒԹՅԱՆ  ՏՈՆԸ

Պատմական անքննելի օրինաչափությամբ ստացվել է այնպես, որ վճռորոշ հաղթանակները մենք ձեռք ենք բերել մայիս ամսին։ Մայիսին՝ գարնան զարթոնքի հետ միասին մեզ փոխանցվել է հույս, հավատ դեպի սեփական ուժն ու հնարավորությունները՝ հանուն միասնական պայքարի,  սպասված հաղթանակի և նոր ձեռքբերումների։ Հայ ժողովրդի ազգային տոնացույցում մայիսի 9-ը հիշատակվում է որպես եռատոնի հիշարժան օր։ Մայիսի 9-ին հայ ժողովուրդը մեծ շուքով և ոգևորությամբ նշում է 1945 թվականին  Հայրենական մեծ պատերազմում խորհրդային ժողովուրդների, այդ թվում` հայերի հաղթանակի տոնը, Շուշիի ազատագրման և Արցախի Հանրապետության բանակի ստեղծման տարեդարձը:

Հայրենական մեծ պատերազմի տարիներին տարբեր ռազմաճակատներում մարտնչել և ձեռք բերված հաղթանակում իրենց ներդրումն են ունեցել 600 հազար հայորդիներ: Հայ ժողովուրդը Խորհրդային Միությանը տվել է չորս մարշալներ՝ Հովհաննես Բաղրամյան, Համազասպ Բաբաջանյան,  Սերգեյ Խուդյակով, Հովհաննես Իսակով և Խորհրդային Միության 106 հերոսներ։ Հայրենական մեծ պատերազմը միանշանակ մեր հաղթանակն էր, քանի որ առկա էր վտանգ Թուրքիայի կողմից, ով սպասում էր Ստալինգրադի վճռորոշ ճակատամարտի ելքին, որպեսզի իր զորքն առաջ շարժեր  դեպի Խորհրդային  Հայաստան։ Հայ ժողովուրդը մայիսի 9-ին նշում է իր համար կարևոր, ճակատագրական մեկ այլ հաղթանակի օր` Շուշիի ազատագրման օրը, որը բեկումնային դարձավ Արցախյան պատերազմում և մատնանշեց հետագա հաղթանակների ու Հայոց պետականության ամրապնդման ուղին:

Մայիսի 9-ին նշվում է նաև Արցախի Հանրապետության պաշտպանության բանակի ստեղծման տարեդարձը:

Սիրելի՛ հայրենակիցներ, շնորհավորում ենք մայիսյան եռատոնի կապակցությամբ և մաղթում, որ Հայրենական պատերազմի և Շուշիի փառահեղ ազատագրման հաղթական ոգին ոգևորի  յուրաքանչյուր հայորդու և նպաստի  մեր հայրենիքի շենացմանը և հզորացմանը, միասնական ուժերով նոր հաղթանակների կերտմանն ու խաղաղության ապահովմանը։

ԳԱՆՁԱԿԻ ԹԻՎ 1 ՄԻՋՆԱԿԱՐԳ ԴՊՐՈՑԻ ԱՇԱԿԵՐՏՆԵՐԸ՝ ԳՊՀ -ՈՒՄ

Ս․ թ․ մայիսի 8-ին ԳՊՀ բնագիտության լաբորատորիան հյուրընկալեց Գանձակի թիվ 1 միջնակարգ դպրոցի 8-րդ և 9-րդ դասարանների աշակերտներին՝ քիմիայի և կենսաբանության ուսուցչուհի Լիանա Գաբրիելյանի ուղեկցությամբ։
Աշակերտները ԳՊՀ լաբորատորիայի վարիչ Թերմինե Խաչիկյանի և տիկին Գաբրիելյանի օգնությամբ կատարեցին լաբորատոր փորձեր՝ թթվածնի ստացման ռեակցիան, աղաթթվի և ամոնիումի հիդրոքսիդի փոխազդեցության ռեակցիան, ածխածնի ադսորբցիոն հատկության ստուգումը կալիումի պերմանգանատի լուծույթի օգնությամբ և այլն։ Աշակերտները հետաքրքրությամբ մասնակցեցին մարդու զգայարանների գործունեությանն առնչվող տեսողական խաբկանքի ստեղծման և հավասարակշռության համակարգի խախտման փորձերին։ Այնուհետ հյուրերը հանդիպեցին ԳՊՀ ուսումնագիտական գծով պրոռեկտոր Նելլի Կուտուզյանի հետ, ով վարեց մասնագիտական կողոմնորոշմանը նվիրված դաս՝ ներկայացնելով ԳՊՀ ֆակուլտետները, մասնագիտական կրթական ծրագրերը։
Համալսարանական օրվա ավարտին աշակերտները եղան բուհի՝ Վարշամ Ավետյանի անվան պատմագիտական թանգարանում:

ՀԱՅ ԿՐԹԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒՄ Է 2022-2023 ՈՒՍՏԱՐՎԱ ԿՐԹԱԹՈՇԱԿՆԵՐԻ ՄՐՑՈՒՅԹ

Հայ կրթական հիմնարկությունը /ՀԿՀ/ հայտարարում է կրթաթոշակների մրցույթ` 2022-2023 ուսումանական տարվա համար: Կրթաթոշակները տրամադրվում են տվյալ ուսումնական տարվա ուսման վարձի չափով` խրախուսելու և աջակցելու բարձր առաջադիմությամբ և միաժամանակ սոցիալապես անապահով ուսանողներին, ովքեր սովորում են ՀԿՀ-ի կողմից նախընտրած մասնագիտություններով՝ https://aef.am/university/

Մրցույթին կարող են մասնակցել ՀՀ պետական բուհերի առկա վճարովի համակարգում 2021 թ-ի սեպտեմբերից 1-ին կուրսում սովորել պատրաստվող (դիմելու պահին դեռևս դպրոցում սովորող) և բարձր կուրսերի ուսանողներ, այդ թվում՝  մագիստրոսներ և ասպիրանտներ (միայն առկա ուսուցմամբ սովորող):

Կրթաթոշակները կտրամադրվեն ՀՀ քաղաքացիներին և ազգությամբ հայ այն ուսանողներին, ում ակադեմիական միջին նիշը առնվազն 15, 7, 3,2 կամ 75 միավոր է։

Մրցույթին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է լրացնել ՀԿՀ կրթաթոշակի առցանց հայտը՝

https://apply.aef.am/։

Առցանց հայտադիմումը հասանելի կլինի 2022 թ․-ի մարտի 14-ից մինչև մայիսի 11-ը։

Մանրամասների և հավելյալ տեղեկությունների համար կարող եք գրել aef@aef.am  էլեկտրոնային փոստի հասցեին կամ զանգահարել (+374)11 53 14 85 հեռախոսահամարով։

ԳԱՎԱՌԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐԱԿԱՆԸ՝ ԲՈԿ-Ի ԿՈՂՄԻՑ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻ ԳԻՏԱԿԱՆ ՀՐԱՏԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇԱՐՔՈՒՄ

ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի նախագահ  Կարեն Քեռյանի  01․02․2022 թվականի N 09Ա հրամանի համաձայն՝ հաստատվել է ատենախոսությունների հիմնական արդյունքների և դրույթների հրատարակման համար ՀՀ բարձրագույն որակավորման կոմիտեի կողմից 2022 թվականին ընդունելի գիտական հրատարակությունների ցուցակը։ Ցուցակում ընդգրկված է Գավառի պետական համալսարանի գիտական հոդվածների ժողովածուն, որը հրատարակվում է տարեկան երկու անգամ՝ ներառելով հոդվածներ բնական, հասարակական  և հումանիտար գիտությունների գծով։ Շնորհավորում ենք ԳՊՀ գիտական պարբերականի խմբագրական խորհրդին, շնորհակալություն հայտնում ԲՈԿ-ին  և բոլոր հեղինակներին մաղթում հետագա արգասաբեր գործունեություն, գիտահետազոտական աշխատանքի արդյունքների պատշաճ ձևակերպում և ներկայացում հրատարակման՝ նպաստելով կրթության և գիտահետազոտական գործունեության ինտեգրմանը, գիտական մտքի զարգացմանը՝ որպես հասարակության և պետության առաջընթացի գրավական։

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԻՏԱԼԻԱՅՈՒՄ ՈՒՍԱՆԵԼՈՒ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

Հարգելի´ ուսանողներ,

 տեղեկացնում ենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկվել է «Invest Your Talent in Italy» ծրագրի շահառու պետությունների ցանկում։ Ծրագիրը 3-4 տարվա բակալավրիատի կրթությամբ ուսանողներին տրամադրում է կրթաթոշակներ և այլ ֆինանսական աջակցություն հետևյալ բնագավառներում մագիստրոսական կրթություն ստանալու համար՝ ճարտարագիտություն, բարձր տեխնոլոգիաներ, ճարտարապետություն, դիզայն, տնտեսագիտություն և կառավարում։

Ծրագրի շրջանակներում ուսանողներին աջակցություն է ցուցաբերվում նաև Իտալիայում ուսուցման կողմնորոշման հարցում։

Ծրագրի 2022-2023 ուսումնական տարվա կրթաթոշակների հայտերի ընդունման մեկնարկն արդեն տրված է։ Հայտերն ընդունվում են ստորև նշված էլեկտրոնային հարթակի միջոցով մինչև 2022 թվականի փետրվարի 15-ը՝ https://investyourtalentapplication.esteri.it/sitoinvestyourtalentapplication/progetto.asp 

Ծրագրի մանրամասներին կարելի է ծանոթանալ հետևյալ հղումով՝ https://bit.ly/3H0j3Uc

Հաշվի առնելով այն փաստը, որ ծրագրում ընդգրկված են Իտալիայի լավագույն բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները՝ խրախուսում ենք օգտվել ծրագրի ընձեռած հնարավորությունից։

ԿԱՅԱՑԱՆ ԳՊՀ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ ԽՈՐՀՐԴԻ ՆԻՍՏԵՐ

Տեղի ունեցան ‹‹Գավառի պետական համալսարան›› հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի նիստեր։ Օրակարգի համաձայն՝ առաջին նիստում քննարկվեց հոգաբարձուների խորհրդի նախագահի ընտրության հարցը։ Միաձայն ԳՊՀ հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ ընտրվեց ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ակադեմիկոս, ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր էդուարդ Ղազարյանը։

Խորհրդի քարտուղար ընտրվեց Գավառի պետական համալսարանի դասախոս Հասմիկ Մարգարյանը։

Հաջորդ նիստում հոգաբարձուների խորհուրդը լսեց ռեկտոր Ռուզաննա Հակոբյանի հաշվետվությունը 2020-2021 ուսումնական տարում ԳՊՀ գործունեության հիմնական ուղղություններով կատարված աշխատանքներիհամալսարանի հակակոռուպցիոն ռազմավարական ծրագրի և ԳՊՀ զարգացման 2017-2022 թթ ռազմավարական ծրագրով 2020-2021 ուստարում նախատեսված աշխատանքների կատարման վերաբերյալ։

Տիկին Հակոբյանը ներկայացրեց համալսարանի 2021 թվականի  ֆինանսական տարվա հաշվետվությունը և 2022 թվականի ֆինանսական տարվա  եկամուտների և ծախսերի նախահաշիվը, որոնք քննարկվեցին և հաստատվեցին խորհրդի կողմից։

Հոգաբարձուների խորհուրդը հաստատեց  նաև Գավառի պետական համալսարանի 2022 թվականի  կառուցվածքը և հաստիքացուցակը, ինչպես նաև ընտրեց ‹‹Գավառի պետական համալսարան›› հիմնադրամի 2021 թվականի ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտ իրականացնող ընկերությանը։

Շնորհավոր տոնդ, հայո՛ց բանակ

Երեք տասնամյակ առաջ՝ 1992թ. հունվարի 28-ին, ծանր պայմաններում կազմավորվեց Հայոց նվիրական բանակը՝ ծնվեց Արցախյան ազատամարտի բովից, հասունացավ ու կերտվեց մեր քաջարի հայորդիների աննկուն պայքարով ու անդուլ ջանքերով:

Բանակի տոնը մեր ողջ ժողովրդի տոնն է` յուրաքանչյուր ընտանիքի և յուրաքանչյուր անձի: Բանակի տոնը նշելով՝ մեր երախտիքն ենք հայտնում այն նվիրյալ անձանց, որոնք բացառիկ ավանդ են ներդրել Արցախյան հերոսամարտի, հայոց բանակի կայացման ու հզորացման, քառօրյա և 44-օրյա դառնաղետ պատերազմների ընթացքում հայրենիքի պաշտպանության գործում:

Բոլորիս  մաղթանքն է՝ հայոց սահմանը պաշտպանող մեր սիրելի հայորդիներին անվտանգ ու խաղաղ ծառայություն, որպես երաշխիք Հայաստանի Հանրապետության հզորացման ու առաջընթացի։

      Շնորհավոր տոնդ, Հայո՛ց բանակ։