Անգլերեն լեզու և գրակ․ բաժնի համար

Աշխարհագրություն

Իրավագիտություն` Մագիստրատուրայի ընդունելության համալիր հարցաշար

Կենսաբանություն

Համակարգչային ճարտարագիտություն

Հայոց լեզու և գրականություն

Հաշվապահական Հաշվառում

Բնապահպանություն և բնօգտագործում

Պատմություն

Ռուսաց լեզու և գրականություն

Տարրական մանկավարժություն և մեթոդիկա

Տնտեսագիտություն

Ֆինանսներ 

Scroll to Top
Գավառի պետական համալսարան